මේ මනුස්සයා බේරේන බේරිල්ලක්…කියන්න වචනත් මදී.

මෙම විඩීයෝවෙහි දැක්වෙන පරිදි මෙම මිනිසා ගමන් ගන්නා වාහනයට දොඹකරයක් වැටිලා කාර් එක හොඳටම තැලිලා පොඩි වුනා!හැබැයි මේ මනුස්සයා කාර් එකෙන් පැනලා බේරේන්න තරම් වසනාවන්ත වුනා.මෙහිදි එම මිනිසාගේ කකුලට සුළු ආබාධයක් සිදුවුන අතර දැන් ඔහු යථා තත්වයට පත්වෙමින් පසුවෙනවා!

Share this post with your friends!