මේ පුංචි පැටියා ගැන නම් දැනෙන්නේ පුදුම විදියේ ආඩම්බරයක්..

සතුන්ට හිරිහැර කරන කෘරතර සමාජයකට මේ දරුවා නම් කදිම ආදර්ශයක්..මුවෙක් පාරේ එහා මෙහා ඉවක් බවක් නැතිව සරමින් හිටියා.එහෙම ඉන්න හේතුව තමයි මේ අසරණ සතාගේ දෑස නොපෙනීම..අන්න ඒ වේලාවේදී තමයි මේ අවුරුදු 10ක් වයස පුංචි වීරයා මේ අහිංසක සත්වයාට උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ!හැමදාම පාසැල් යන්නට පෙර මේ මුවාව තණකොළ ඇති ස්ථාන වලට ගෙන ගොස් මඟ පෙන්වන්නේ මේ පුංචි හපනා තමයි.පස්සේ වනසත්ව ජීවි නිළධාරීන් මේ සතාව මුදා ගත්ත නිසා පුංචි යාළුවාට එයාගේ සත්ව යාළුවා මඟ හැරුනත් මෙයාගේ මේ වීර හා උදාර ක්‍රියාව අගය නොකර පුළුවන්ද?

desktop-1498053735

Share this post with your friends!