මේ නෝනයි මහත්තයයි ගැන නම් ඔන්න කථා කරලා වැඩක් නෑ……

කාන්තා හා පිරිමි පාර්ශවය සමාන්‍යයෙන් යුධ සේවයේදී කෙතරම් කැපවිම් කරනවාද කියලා අපි දන්නවා..ඇයගේ නම වෙරෝනිකා පිලිප්ස්..ඇය දැනගන්නවා ඇය ගැබ් ගෙන කියලා..ඒත් ඉතින් හමුදා සේවයේ ඉන්න බ්‍රැන්ඩන් වන ඇගේ සැමියාගේ රජකාරී කටයුතුත් සමඟ ඔහුට තමන්ගේ දරුවා උපදින අවස්ථාවේ එතැන ඉන්න නොලැබෙන බව ඔහුට දැනගන්නට ලැබෙනවා..ඒත් ඉතින් වෙරෝනිකා මෙයට හොඳ ක්‍රමයක් සොයාගන්නවා.මෙයා කලේ තමන්ගේ ප්‍රසූත අවස්ථාව ඡායාරූප ශිල්පියෙක් ලවා ඡායාරූප ගත කර ගැනීමයි..බලන්න ඒ විස්මිත ඡායාරූප කෙතරම් අගනේද කියලා..

desktop-1495649890

desktop-1495649944

desktop-1495650059

18424130_1349241868494135_415516513939153651_n

Share this post with your friends!