මේ තාත්තායි දෝණියෑන්දයි මොකක්ද මේ හැම අවුරුද්දේම කරන්නේ…කියවන්න බලන්න…

මේ තාත්තාගේ නම කෙවින් ස්කෘජ්ස්..එයා එයාගේ දුව පාසැලට ඇතුලත් වු පළමු දවසේ සම්මුඛ පරික්ෂනයක් සිදුකලා…වැඩේ කියන්නේ තාත්තා එතැනින් නැවතුනේ නෑ….අවුරුද්දේ හැම නව වසරකම පාසැලට යන පළමු දීනයේදී තම දියණිය සමඟ මෙවැනීම සම්මුඛ පරික්ෂනයක් පවත්වනවා..මේ සිද්ධිය කරන්න අරන් දැනට අවුරුදු දොළහක්..දැන් ඇය උපාධිය ලබාගන්න ළඟයි..ඒ අත්දැකීම මොනවගේද කියලා ඔබම බලන්න..

Share this post with your friends!