මේ තරුණියගේ සිරුරේ උපන් ලප 500ක් පමණ තිබෙනවා….ඔබ එය විශ්වාස කරනවාද????

සමහර පුද්ගලයින්ව ඔවුන් තුල පවතින විශේෂ දේහ ලක්ෂණ නිසාම ප්‍රසිද්ධියට පත් වනවා..ඇල්බා පේජාරෝ යන තරුණියව අනිත් අය විසින් හාස්‍යයට ලක් කොට තිබෙනවා…එයට හේතුව එම තරුණියගේ සිරුරේ උපන් ලප 500ක් පමණ තිබෙනවා..මෙය උපතින්ම ඇතිවු වර්ණ දේහ විකෘති භාවයක් නිසා ඇති වුවක්..ඇය මේ වන විට සැත්කම් 30කට අධික ප්‍රමාණයකට භාජනය වී ඇති අතර එම උපන් ලප ඉවත් කීරීමට දැරු ප්‍රයත්නයේදි සිතුවාටත් වඩා භායානක කැලැල් ඇති කොට තිබෙනවා..

birth mark 2

birth mark 3

pon0pwpi0c17

Share this post with your friends!