මේ තරුණයා නිර්මානය කරලා තියන දේ අපූරු නැද්ද කියලා බලන්න….

මේ තරුණයාට ඉස්සර ඉඳලම රැකූන් කියන සතුන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබුනා..ඉතින් මෙයා මේකට විසඳුමක් විදියට තමයි මෙම උපකරණය නිමැවුවේ..මෙම උපකරණය නිමැවීමට මෙයාට සති තුනක පමණ කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා..ඒ වගේම මේ සඳහා ඩොලර් 360ක පමණ මුදලක් වැයව තිබෙනවා..හැබැයි ඕනෑ රැකූන් කෙනෙක් ඇඳලා ගන්න නම් කියාපු භාණ්ඩයක් බව කිව යුතුමයි.

Share this post with your friends!