මේ ජර්මානු ශිල්පියා හදන කේක් එක ගැන කියන්න කටට එන වචන මදී..

මෙයා නමින් ජුලියානා..බර්ලිනයේ කෝකි වරියක්..මෙයාගේ කේක් නිර්මාන අද්වීතියයි..ඇය තමන්ගේ කාර්යය මනාව ඉතා වෙහෙසකින් සිදු කරන නිසාම ඇගේ නිර්මානද සුපිරි තත්වයේ පවතිනවා.ඇය තම කේක් රෙසිපි ඔබ අතර බෙදා ගන්නා නිසා ඔබටද ඒවා අත්හදා බැලීමේ අවස්ථාව හිමිවනවා….ඔබම උත්සාහා කොට බලන්නකෝ…
BQ7JKpWDCqK-png__700

BQmjKt4DpwH-png__700

BS5U2Y5DBcK-png__700

BSgznubDJ66-png__700

BTiXoeajXkI-png__700

BTS7GDEjofB-png__700

BTvP8fVD9PQ-png__700

BUBUHL-jxgz-png__700

BUdmRmGjbyd-png__700

BUONYV3Dbi_-png__700

BUqjQfzDxGA-png__700

BUs-bY4jFQI-png__700

Share this post with your friends!