මේ ඡායරූප ශිල්පියා බලන් ඉන්නේ මොනවා වෙනුවෙන්ද කියලා කියමු බලන්න!

සමහර කෞතුකාගාර තියෙනවා..ඒවා දැක්කම බලන්න කම්මැලියි..හැබැයි මේ තරුණයා නම් කිසිම කෞතුකාගාරයකට ගිහින් බලන්න කම්මැලි කමේ ඉන්නේ නෑ..එයා හරිම කැමැත්තක් දක්වනවා කෞතුකාගාර වලට..මොහු ප්‍රංශ ඡායාරූප ශිල්පියෙක්! නම ස්ටේෆාන් ඩ්‍රශන්.මෙයා නම් කලාගාර වල ඉන්න දක්වන්නේ පුදුමාකාර කැමත්තක්.එයාගේ කලාකෘතිත් ඒවාට ඇතුලත් කරන්න එයා අමතක කරන්නේ නෑ.මෙම එපා නොවීම පිටුපස ඇත්තේ ඉවසීමයි!මෙයා මෙයාගේ කලා කෘති මැච් කරන්න මෙහි එන අයට බාර කරනවා..ඔයාලාත් බලන්නකෝ මේ කලාගාර එපා වෙන්නැති කොලුවාගේ වැඩ කිඩ ගැන!

people-matching-artworks-Stefan-Draschan-19-59e69188c0263__700

people-matching-artworks-Stefan-Draschan-24-59e69114e0b76__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fab5c899e__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fab5c899e__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fab7a9772__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fab339b16__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fabbc7e46__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fac89faa0__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fad02be67__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fad939d28__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fadf0479f__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6faeacbece__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fafd2e309__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fb4c4f70f__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fb251e6ff__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fb349521b__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fb374243e__700

Photographer-goes-through-the-museums-to-capture-the-similarities-between-the-paintings-and-the-visitors-and-the-result-will-impress-you-59e6fb4604802__700

Share this post with your friends!