මේ කියන්න යන්නේ රට වටේ ඇවිදින පූසෙක් ගැනයි..කියවලම බලන්න…..

මේ අපූරු පූසාගේ නම සුකි..මෙයා හමුවෙන්නේ කැනඩාවේ බෙන්ගාලයෙන්..මෙයාව බොහොම වීර පූසෙක් විදියට හැඳින්වුවත් වරදක් වෙන්නේ නෑ.මෙයා ඇත්තටම ප්‍රෞඩ පූසෙක් බව මෙයාගේ රූප දුටු විට ඔබට වැටහේවි.මෙයාට දැනටමත් අන්තර්ජාලයේ පුදුම ඉල්ලුමක් තමයි තියෙන්නේ!ඉතින් තවත් ප්‍රමාද වෙන්නේ නැතුව මේ පින්තූර බලලා ඉන්නකෝ.

adventures-suki-the-cat-canada-1-59b2972ae7637__880

adventures-suki-the-cat-canada-2-59b2972de2e88__880

adventures-suki-the-cat-canada-4-59b297343a2e3__880

adventures-suki-the-cat-canada-5-59b29736d6c52__880

adventures-suki-the-cat-canada-9-59b2974517d57__880

adventures-suki-the-cat-canada-10-59b29747c616c__880

adventures-suki-the-cat-canada-14-59b29755e493c__880

adventures-suki-the-cat-canada-15-59b2975956174__880

adventures-suki-the-cat-canada-16-59b2975dc5352__880

adventures-suki-the-cat-canada-17-59b29760e4903__880

adventures-suki-the-cat-canada-29-59b2978baad3f__880

adventures-suki-the-cat-canada-36-59b297a37c25b__880

adventures-suki-the-cat-canada-45-59b297bce7a00__880

adventures-suki-the-cat-canada-53-59b297db5574b__880

adventures-suki-the-cat-canada-55-59b297e3aa499__880

Share this post with your friends!