මේ කියන්න යන්නේ ගිනස් වර්තාවක් ගැන…….

මොහුගේ නම ප්‍රභාකර් රෙඩි.ඉන්දියානු මාර්ෂල් ආර්ට්ස් වල චැම්පියන් කෙනෙක් විදියට මොහුව හැඳින්වීම වඩා නිවැරදියි.මොහු මෑතකදි ගිනස් වර්තාවක් පිහිටවනු ලැබුවා.එම විඩීයෝව ඔබට දැන් නැරඹිය හැකියි.වැඩිම වෝල්නට් ප්‍රමාණයක් කුඩු කිරීම සඳහා තමයි ඔහු මෙම ගිනස් වර්තාව පිහිටවනු ලබන්නේ! එය විස්තර කිරීමට වඩා නරඹාම සිටිය යුතුයි!

Share this post with your friends!