මේ කියන්න යන්නේ කාන්තාවන්ගේ ලිංගිකත්වය සම්බන්ධ ගැටළුවක් පිළිබඳවයි!

මේ කියන්න යන්නේ කාන්තාවක් සුරතාන්තයට පත්වීම පිළිබඳවයි!අපි මේවා ගැන හැමතිස්සේම කථා කරන්නේ නෑනේ!එය ආදරය හා හැඟිම් වලට සම්බන්ධකමක් දක්වනවා.බ්‍රසීලියානු ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වන මාර්කෝස් ඇල්බර්ටි මෙය සම්බන්ධයෙන් එනම් කාන්තා ලිංගිකත්වය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ඡයාරූපකරණයක යෙඩී තිබෙනවා.මෙය ලෝකයේම සිටින නේක විධ කාන්තාවන්ගේ එකතුවක්..සුරතාන්තයට පත් වීමට පෙර සහ සුරතාන්තයට පත් වුවාට පසු ඡායාරූප පෙළක් තමයි මෙහි දිස්වෙන්නේ! ඔබ මොකද හිතන්නේ!

women-orgasm-photography-marcos-alberti-1-59e8574b1be4d__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-3-59e858a6b2a6b__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-4-59e8573c248a3__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-8-59e8585128f73__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-9-59e8580108122__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-10-59e857db1d70e__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-13-59e8575d5cecf__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-15-59e8576b10ade__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-16-59e857c2adccb__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-17-59e8577c29507__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-18-59e857cf3066e__880

women-orgasm-photography-marcos-alberti-21-59e858353fc98__880

Share this post with your friends!