මේ කියන්න යන්නේ ඇප් එකක් ගැන! කියවලම බලන්නකෝ…

මේක මේක්-අප් ගැන තියෙන ඇප් එකක්!මේකේදී මේක්-අප් දාගෙන ඉන්න අයගේ මේක්-අප් ඉවත් කරලා එගොල්ලෝ සමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඉන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්.. ඡායාරූප වල විතරක් නෙමෙයි..විඩීයෝස් වලට පවා මේ ඇප් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්.ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින් ඇත්තට කොහොමට ඇතිද බලන්න ඕනෑ නම් මේ ඇප් එක ට්‍රයි කරලා බලන්න.

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72ad6bc478__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72ad513fb2__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72ad8468ef__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72adb17945__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72adc75c20__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72adddc57c__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72adf82d31__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72ae13213e__605

I-Tried-This-AI-Based-App-That-Removes-Makeup-On-Celebs-And-Heres-What-Happened-59f72ae544896__605

Share this post with your friends!