මේ කියන්න යන්නේ අමුතුම ජාතියේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ගැන…..

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ නිව් යෝර්ක් හිදී..ඔහුගේ නම රයිඩ් විද්මන්..ඔහු නිව්යෝර්ක් වලට ආවේ 1980දී.ඔහුට ගොඩක් සිහින තිබුනා.ඔහුට වුවමනා වුනේ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න.එය කෙතරම් අසීරු කාරණයක්ද යන්න ඔහුට වැටහුනේ නිවාස කුලි හා බිල්පත් ගෙවීම ආරම්භ කලාට පස්සේ..ඊට පස්සේ ඔහු ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුනා.ඔහු ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙලා ඔහුගේ මගීන්ට පැරණි කාලයේ සිට එකතු කරපු අපූරු ඡායාරූප පෙළක් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා..එය ඔහුගේ ඡායාරූපකරණයට බද්ධ කරගත් ආකාරය නම් හරිම අපූරුයි.

Ryan-Weideman-Bruce-Silverstein-Gallery-1-5a00ad5365f9f__700

Ryan-Weideman-Bruce-Silverstein-Gallery-2-5a00ad5624438__700

Ryan-Weideman-Bruce-Silverstein-Gallery-3-5a00ad5a81eef__700

Ryan-Weideman-Bruce-Silverstein-Gallery-9-5a00ad6d31c77__700

Ryan-Weideman-Bruce-Silverstein-Gallery-11-5a00ad73838bb__700

Ryan-Weideman-Bruce-Silverstein-Gallery-13-5a00ad7946e24__700

Taxi-driver-spends-30-years-photographing-his-passengers-through-the-streets-of-New-York-5a00afb53ccb5__700

Taxi-driver-spends-30-years-photographing-his-passengers-through-the-streets-of-New-York-5a00b0a92f865__700

Taxi-driver-spends-30-years-photographing-his-passengers-through-the-streets-of-New-York-5a00b0b8560cb__700

Share this post with your friends!