මේ ඉරාන කාන්තාවන් 4000ක් දෙනා වෙහෙසෙන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? කියවලම බලන්න…

ජාපනයේ නින්ජා ශීල්පීන් ගැන නම් ඔබ අසා ඇති..නමුත් සංචාරකයින් නිසාම රට තවත් මේ නින්ජාවරුන් පසුපස හමා යනවා.මේ ඉරාන කාන්තාවන් 4000ක් මෙහෙම දිවා රෑ නොබලා වෙහෙසෙන්නේ නින්ජා ශීල්පීන් වෙන්න….කියනවාට වඩා ඔබම නරඹා බලන්න.

iranian-female-ninja-rangers-1

iranian-female-ninja-rangers-2

iranian-female-ninja-rangers-3

iranian-female-ninja-rangers-4

iranian-female-ninja-rangers-5

iranian-female-ninja-rangers-6

iranian-female-ninja-rangers-7

iranian-female-ninja-rangers-8

iranian-female-ninja-rangers-9

Share this post with your friends!