මේ ඉන්නේ ඇත්ත පරවියොන්ද? කොහොමද මේ කාන්තාව ඇවිදින්නේ?

ක්යෝටෝ ඔහාටා තමයි මේ සපත්තුව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ..ඇත්තටම කියනවානම් මේක පරෙවි හැඩය ගත් සපත්තුවක්..සමහරෙක් නම් මේකට කැමතියි..හැබැයි සමහරෙක් නම් මේකට අකමැතියි..ඇත්තටම මේ සපත්තුවේ නිර්මාතෘවරයා….ඒ කියන්නේ ක්යෝටෝ ඔහාටා මේ දේ සිද්ධ කරන්නේ එක්තරා හේතුවක් නිසා.ඒ වෙන මොනවත් හින්දා නෙවෙයි..පරෙවියෝ භය කරන්න තියන අකමැත්තට..සමාන්‍ය සපත්තුවක් දැම්මාම පරෙවියෝ බිය වෙනවානේ..හැබැයි ඉතින් මේ  සපත්තු දෙක දැම්මම නම් එහෙම පරෙවියෝ බිය වන්නේ නැහැ.

pigeon-shoes-japanese-woman-1

pigeon-shoes-japanese-woman-2

pigeon-shoes-japanese-woman-3

pigeon-shoes-japanese-woman-4

pigeon-shoes-japanese-woman-5pigeon-shoes-japanese-woman-3-1

pigeon-shoes-japanese-woman-4-1

pigeon-shoes-japanese-woman-6-1

pigeon-shoes-japanese-woman-4-1

pigeon-shoes-japanese-woman-8-1

pigeon-shoes-japanese-woman-7-1

pigeon-shoes-japanese-woman-11

pigeon-shoes-japanese-woman-15

pigeon-shoes-japanese-woman-16

Share this post with your friends!