මේ අවුරුදු 83 ආච්චි අම්මාට මොකක්ද වෙන්නේ බලන්න……..

වෙලරි ජොන්සන්ට වුවමනා වුනේ රෝහලට යන්න…සැතපුම් හයක පමණ දුරක් තමයි එයාගේ නිවසේ ඉඳලා රෝහලට තිබුනේ….නමුත් ඇයට තම ගමන් මාර්ගය වැරදීම නිසා පැය අටක කාලයක් ගමනේ යෙදෙන්න සිද්ධවුනා..හැබැයි මේ ආච්චිගේ මතක ශක්තියේ ඇති දුර්වලතාවයක් නිසා මෙවැනි සිද්ධි වලට නිරන්තරයෙන් මුහුණ දීමට සිදුවන බව ඇය රැක බලා ගන්නා යුවළ පැවසුවා..ඇයව පසුව පොලීසියද යොදාගෙන සොයා ගත්තත් කිසිදු ගැටළුවක් ඇතිව තිබුනේ නෑ…

Car interior, close-up of senior woman changing gears, mid section

Car interior, close-up of senior woman changing gears, mid section

Share this post with your friends!