මේවා 2017 බිහිවේච්ච හොඳම වෙඩින් පොටෝස් කිව්වොත් එහි ඇති වැරැද්දක් නෑ….

වෙඩින් එකක ඡායාරූප ශිල්පියා තමන්ගේ කාර්ය භාරය හරියටම තිතටම සිදුකල යුතුයි.හැබැයි ඉතින් කිසිම මනුස්සයෙකුට කියන්න බෑ තමන්ගේ ඡායාරූප ශිල්පියාගේ ඡායාරූප තමාව තෘප්තිමත් කරන්න උදව් වේවි කියලා කියලා නිශ්චිතවම. හැබැයි මේ කථා කරන්න යන්නේ හොඳම මංගල ඡායාරූප ගත් ඡයාරූප ශිල්පීන්ගේ ඡයාරූප පිළිබඳව.එපමණක් නෙවෙයි. ඒවා අගයමින් හොඳම සම්මාන ලබා දෙන්නත් තමයි මෙය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ .මෙය හඳුන්වන්නේ ෆියර්ලස් අවොර්ඩ් කියලා.හැම මාස දෙකකට සැරයක් ගත්ත හොඳම පින්තූර අළලා තමයි මෙය සංවිධානය වෙන්නේ!ඉතාමත් සධාරණ පළපුරුදු විනිශ්චය කරුවන් මගින් දෙන නඩු තීන්දු තමයි මේ තිබෙන්නේ!බලන්නකෝ ඉතින් මෙහෙම තෝරගත්ත ඡායාරූපවල තිබෙන සැබෑ ලස්සන….

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-4-59e451475ae35__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-6-59e4514ba4a01__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-9-59e4515244c53__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-10-59e451546ffce__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-12-59e45159731d6__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-13-59e4515b71ce0__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-42-59e4519d5bf09__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-55-59e451ba43363__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-81-59e455711d8e0__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-83-59e455747e60f__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-182-59e45862341b5__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-216-59e458b80bae2__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-261-59e4592c4bc3a__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-271-59e45cfb94999__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-277-59e45d0a41559__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-278-59e45d0c5f246__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-286-59e45d1cd0b23__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-288-59e45d215ec64__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-290-59e45d254be36__880

best-wedding-photos-2017-fearless-awards-295-59e45d3008eab__880

Share this post with your friends!