මෙයා කොච්චරක් විතර වයසයි කියලද ඔයාලා හිතන්නේ? හා කියමු බලන්න…….

මේ අම්මාට වයස අවුරුදු 49යි..ඒ වුනාට හැමෝම හිතන්නේ මෙයාට තාම වයස 22යි කියලා….මේ අම්මා ඒ තරමටම සරාගීයි…මොකද මේ අම්මාට වයස අවුරුදු 22ක පුතෙක් ඉන්නවා..හැමෝම මෙයාව දැක්කම හිතන්නේ මේ තරුණයාගේ පෙම්වතිය ඇය කියලා..ලියු යෙලීන් තමයි මෙයාගේ නම…එයාම කියනවා එයාට අවුරුදු 50ක් වෙනවා කියලා කිසිවෙක් විශ්වාස කරන්නේ නෑ කියලා….

a0bgdxX_700b_v1

Share this post with your friends!