මෙන්න මේ වගේ කාන්තාවන්ව තමයි මුණ ගැසිය යුතු වන්නේ?

ඔයාගේ ජීවිතයේ සැමරු පළමු උපන් දිනය ඔබට මතකද?නෑ නේද? ඒත් රෙබෙකා ශැරොක්ට නම් මතකයි..වයස අවුරුදු 27ක් වන මැයට තිබෙන්නේ සිතාගත නොහැකි තරම් හොඳ මතකයක්..මෙය ඇත්තටම විශේෂ තත්වයක්..අධි මානසික තත්වයක් කිව්වොත් නිවැරදියි..මේ අයට කිසිදු දෙයක් අමතක වන්නේ නෑ..කොටින්ම කිව්වොත් ඉපදිලා දවස් 12කට පස්සේ ගත් ඡායාරූපත් රෙබෙකට මතකයි..මේක නම් සුපිරිම මතකයක් නේ..

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-1-58feed0381c09__605

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-2-58feed0566234__605

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-4-58feed082a61d__605

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-5-58feed0a29020__605

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-6-58feed0ca7dd9__605

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-7-58feed0ea373e__605

woman-remember-every-day-rebecca-sharrock-58feede3bc619__605

Share this post with your friends!