මුම්බායි වල මේ මනුස්සයා ගිනස් පොතේ වර්තාවක් පිහිටවන්නයි යන්නේ!

මෙයාගේ නම ඩිනෙෂ් ශිවනාත් උපාධ්‍යයයි. මෙයා ගිනස් පොතට වර්තාවක් තබන්නයි සුදානම් වෙන්නේ!මේ ගිනස් වර්තාව තමයි පත්තුවෙන ඉටි පන්දම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔහුගේ කටේ රුවාගෙන සිටීම..2014දීත් මෙයා ගිනස් වර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරන්න සමත් වුනා.ඒ මිනිත්තුවක් තුල වැඩිම මිදි ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගැනීමෙන්.මෙයා වෘත්තියෙන් මුම්බායේ විද්‍යා ගුරුවරයෙක්..ඉටිපන්දම් 22ක් මුව තුල රුවාගෙන මෙයා පෑ හපන්කම් අති විශිෂ්ඨයි.

Share this post with your friends!