මිහිමත ඇති සියළු දේ පාලනය කරන්නේ කවුද ? මේ කියන්න යන්නේ ඒ අය ගැන……

ඉලස්ට්‍රේටර් ශිල්පියෙක් වීමට වුවමනා ව වී තිබුණු අයෙක් නැවතිලා තිබුනේ ත්‍රීමාණ සජීවි කරණ ශිල්පියෙක් වෙලා.මොවුන් වාතයේ සිටින භූතයන් නිමවා තිබෙනවා. ඒ වෙන මොකකටවත් නෙමෙයි. දරුවන්ට මිහිමත ඇති දේ පාලනය වන අයුරු පෙන්වීමට..ඔවුන් හැසිරෙන්නේ පරිසර ආරක්ෂකයින් වගේ!මේ අය පියවි ඇසට පේන්නේ නෑ..කණ්ණාඩි දාලා තමයි මොවුන්ව බලා ගන්න පුළුවන්!බලන්නකෝ එය කොතරම් අපූරුද කියලා !

1-mostro-dei-confini-59e5af8bb389b__880

9-ariante-59e5af95aa3ed__880

10-piega-arcobaleno-59e5afa7c1ca7__880

14-Segarami-59e5afb5b23ae__880

17-scaccia-nebbia-della-pianura-copia-59e5afc23f4e2__880

scaccia-uccelli-59e5afe868f42__880

Schermata-2017-04-07-alle-080219-59e5aff53bdc1__880

Schermata-2017-04-07-alle-080310-59e5affc801b4__880

Share this post with your friends!