මැක්ඩොනල්ඩ් එකේ අවුරුදු 44 කට වඩා කාලයක් සේවය කල ආච්චි ගැන විස්තර…

මේ ආච්චිගේ නම ලෝරේන් මූවර්..මෙයා දැන් අවුරුදු 44ක් තිස්සේම මැක්ඩොනල්ඩ් එකේ වැඩ…මෙයාට විශ්‍රාම ගන්න නම් කිසිම වුවමනාවක් ඇති බවක් පේන්න නෑ..1973 ඉඳලා තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ….මෙයා එදා ඉඳලා මැක්ඩොනල්ඩ් අවුට්ලට් කීපයකම සේවය කරලා තියනවා…මෙහි සේවයේ නියුතු අය සහ පාරිභෝගිකයින් ඇයව හොඳින් හඳුනනවා…ඇයව නිවසට හැරලීමටත් ඔවුන් අමතක කරන්නේ නෑ…මෙයාට දරුවන් හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙයාගේ ආහාර වේල තුල මැක්ඩොනඩ් කෑම නම් අනිවාර්ය බවත් මතක් කල යුතුයි..

loraine 1

Loraine-

Loraine-Maurer5

Share this post with your friends!