පොළොව යට සුපිරි පන්නයේ නිවාස සාදගෙන ඉන්න මේ මිනිස්සු කවුද?

කූබර් පෙඩි තමයි මෙම කාන්තාර නගරයේ නම…මෙය සශ්‍රීකත්වයෙන් පිරුණු රටක්. හැබැයි මෙහි උෂ්ණත්වය නම් කියන්න බැරි තරමටම ඉහල මට්ටමක තමයි පවතින්නේ..එය සෙල්ඩියස් අංශක 120 ක් දක්වා ප්‍රමාණයකට ඉහල යන්න පුළුවන්..මෙහි මිනිසුන් මෙන්ම සියළුම වෙළඳසැලවල් මෙම අධික උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් ඉදිකර තිබෙන්නේ පොළව යටයි.මෙය කැන්බරා වලින් සැතපුම් 1000ක පමණ දුරකින් තමයි පිහිටා තිබෙන්නේ..

cooperped1-1024x358

cooperped2-1024x680

cooperped3-1024x720

cooperped4-1024x683

cooperped5-1024x683

cooperped6-1024x683

cooperped7-1024x683

cooperped8-1024x683

cooperped9-1024x683

cooperped10-1024x683

cooperped11-1024x683

cooperped12-1024x683

cooperped13-1024x683

cooperped14-1024x683

cooperped15-1024x683

cooperped16-1024x576

cooperped17-1024x768

cooperped18-1024x703

cooperped19-1024x768

cooperped20-1024x683

cooperped21-1024x683

cooperped22-1024x683

Share this post with your friends!