පුම්බපු පීසා එකකින් අයිස්බර්ග් එකක් තරණය කරලා….හිතාගන්නවත් පුළුවන්ද හැබෑටම…….

ඊතන් ප්‍රින්ගල් කියන්නේ ඇමරිකානු කඳු තරණය කරන්නෙක්..මෙයාගේ නවතම කඳු තරණය මෙයා සිදුකලේ ග්‍රීන් ලන්තයේදී.ඒකත් නිකම්ම කඳු තරණයක් නම් නෙමෙයි..අයිස් කඳු තරණයක්.අඩි 300ක උසකින් සමන්විත මෙම අයිස් කන්ද තරණය කලේ පුම්බපු පීසාවකින්…කියලා කිව්වොත් ඒකත් පුදුමයක් නේ..ඉතින් තවත් ප්‍රමාද නොකර මෙයා මේක සිදුකලේ කොහොමද කියලා බලන්නකෝ..

Share this post with your friends!