නාසයක හැඩය තියෙන ලේ වැගිරෙන ඉටිපන්දම…….

ෆයර්ෆොක්ස් යන ආයතනය මගින් තමයි මේ නාසය හැඩැති ලේ වැගිරෙන ඉටිපන්දම නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ!මෙය ඔබේ නිවසට වෙනස්ම ආකාරයේ හැඩයක් ලබා දේවි.මෙහි දැල්ල ඇවිලු පසු නාසයකින් ලේ ගලන්නා සේ ඉටි වැක්කිරීම සිදුවේ. එය හරි පුදුමාකාරයි.මෙය නිවසට වෙනස්ම කෝණයක් ගෙන එන අතර නිවස අලංකරණයට යොදා ගන්නා වෙනස්ම විසිතුරු භාණ්ඩයක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි.

cutout-straight-59f74b81a4386__700

double-blood-59f74b8ca8dd9__700

Share this post with your friends!