තරුණයෙක් තම ළමා කාලය පොටෝශෝප් වලින් පෙන්වන්න උත්සාහා කරපු විදියක් ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ……

අද කාලය වන විට තාක්ෂණයේ ඇතිවෙච්ච දියුණුවත් සමඟ මිනිසුන්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැති බව ඔබ දන්නවානේ!කෝනර් නිකර්සන් කියන්නේ ඡායාරූප ශිල්පියෙක්.මෙයා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1997දී ඉතින් මෙයාට මෙයාගේ ළමා කාලය යළි අවදිකිරිමේ වුවමනාවක් තිබුනා. එයට ඔහු සහාය කරගන්නේ පොටෝශෝප් මෘදුකාංගය.අතීත ඡායාරූප වර්තමානය හා සිදුකල සැසඳිමක් තමයි මෙහි නිරූපනය වෙන්නේ!හැබැයි මේ ඡායාරූප වල තත්වය පවත්වා ගැනීමට සෑහෙන වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවුනත් මෙම ඡායාරූප වල නම් අපූරු සංකලනයක් තියෙන බව නම් පැහැදිලියි.ඔබම නරඹා බලන්නකෝ…

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-1-59df0b695e0a4__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-2-59df0b753658c__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-3-59df0b7fb498e__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-4-59df0b8ace17f__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-5-59df0b94da233__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-6-59df0b9ff12b1__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-7-59df0baa3e8ec__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-8-59df0bb4d2a05__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-9-59df0bc00356e__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-10-59df0bce83050__880

guy-photoshopping-childhood-photos-conor-nickerson-11-59df0bdb5d367__880

Share this post with your friends!