ඩොලර් මිලියන 1.7ක් වටින බසයක් ගැනයි මේ කියන්න සුදානම….

“මෝටර් හෝම්” කියන වචනේ ඇහිච්ච ගමන් එකෙන් කියවෙන්නේ ලක්සරි එක ගැනද?එක්තරා ජර්මානු ආයතනයක් මෙය වෙනම විදහා දක්වා තිබෙනවා.ඒ විතරක් නෙමෙයි බසයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.මෙය ඩොලර් මිලියන 1.7ක් පමණ වෙනවා.මේකේ රෝදත් පන්නලා තියෙන්නේ!ඒකත් මේ වාහනයට අළුත්ම එළියක් දීමට සමත් වෙනවා.මෙහි ගරාජය තියෙන්නේත් මෙය ඇතුලේමයි.පිටතින් මෙය පෙනෙන්නේ සමාන්‍ය බසයක් වගෙයි…හැබැයි ඇතුලට ගියාම තමයි මෙහි තියෙන වැඩ කිඩ බලාගන්න පුළුවන්..මේක ඇතුල හරියටම තරු පහේ හෝටල් පන්තියක ඇතුලතට සමානයි…අඩි 40ක් දිග මෙම බසයේ විශාල ඇඳක්,මුළුතැන්ගෙයක්,උණුසුම් නාන කාමර..විශාල සාලයක්..ඇතුළු හැම පහසුකමක්ම තියෙනවා.ඔයාලම බලන්නකෝ මේ විශේෂිත බසය මොනවගේද කියලා…

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-1-5a0014490df63__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-2-5a00144af1029__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-3-5a001435020d8__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-4-5a0014373cd65__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-5-5a001438d984e__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-5a0018e661996__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-7-5a00143d652fc__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-8-5a00143f8784e__700

motorhome-garage-volkner-mobil-performance-s-12-5a0014454333d-jpeg__700

Share this post with your friends!