ජපානයේදී දරුවෙකුට උපත දුන් කාන්තාවක් ගැනයි මේ කියන්න සුදානම…….

කෑම කන්න බැරි තැන් ගැන කථා කරොත් මුලින්ම මතක් වෙන්නේ ඉස්පිරිතාලේ…සමාන්‍යයෙන් කියන්නේ රෝහල් කෑම කටේ තියන්න බෑ කියන එක්නේ…පාටක් නැති රසක් නැති කිසිම ප්‍රියයක් උපදවන කෑමක් ලෙස මෙය මිනිසුන් දකින්නේ නෑනේ..හැබැයි ජාපානයේදී දරුවෙකුට උපත දුන් මේ අම්මාට නම් ඉස්පිරිතාල කෑම හොඳට හිතට අල්ලලා වගේ..නැත්නම් ඉතින් මේ විදියට කෑම වර්ගවල ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට නිකුත් කරාවියෑ..ඔයාලම බලන්නකෝ…මේක දැක්කම මම කියන්නේ ඇත්තක් කියලා ඔබට තේරේවි…

hospital-food-japan-birth-1-59d73f2aa4def__700

hospital-food-japan-birth-2-59d73f2f5d481__700

hospital-food-japan-birth-3-59d73f34a621f__700

hospital-food-japan-birth-4-59d73f39aa73b__700

hospital-food-japan-birth-5-59d73f3e6ce13__700

hospital-food-japan-birth-6-59d73f438e24b__700

hospital-food-japan-birth-7-59d73f49d5908__700

hospital-food-japan-birth-8-59d73f4ee4852__700

hospital-food-japan-birth-9-59d73f5396d52__700

hospital-food-japan-birth-10-59d73f58a00d3__700

hospital-food-japan-birth-11-59d73f5eeedc3__700

hospital-food-japan-birth-12-59d73f651b4c8__700

Share this post with your friends!