චිනය ඩොලර් මිලියන 168ක් වැය කරන්න කැමති මොකටද කියලා බලන්න..

එළිමහන් ජනගහණය අධිකම රට වශයෙන් සැලකෙන්නේ චිනයයි.ඒ නිසාම එරට බළධාරින්ට කෘතිමව හෝ එහි ජනගහනයට උචිත ලෙස දේශගුණය සකස් කරන්න සිදු වෙලා.ඔවුන් ඒ සඳහා ඩොලර් මිලියන ගණනක් වැය කිරීමට සුදානම්…ඒ මොකක් සඳහාද දන්නවාද? වැසි වැස්සවීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 168ක් වැය කිරීමට චීන රජය සුදානම් බව ඔබ දන්නවාද?මේ සඳහා දැනටමත් චීනය තක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතා කරමින් පවතිනවා.වළාකුළු බිජයානය යන ක්‍රමය හරහා වැසි වැස්සවීමට චීන රජය මේ වන විටත් කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතිනවා.

China-Drought

Cloud-Seeding-Plane

Share this post with your friends!