ගුවන් නියමුවෙකුගේ බය හිතෙන සෙල්ෆි ටිකක් ගැන කියන්නයි මේ සුදානම….කියව්ලම බලන්න….

ඩැනියෙල් සැන්ටෙනෝ කියන්නේ බ්‍රසීල ගුවන් යානා නියමුවෙක්..මෙයා අළුත් උසකින් සෙල්ෆි ටිකක් ගහලා තියෙනවා..දැක්කම නම් ඇඟම සීතල වෙලා යනවා.මධ්‍ය අවකාෂයේ නියමු කුටිය තුල මේ වගේ සෙල්ෆි ටිකක් දැක්කම ඇඟ කිළි පොළා යන්නේ නැත්තේ කාගෙද?හැබැයි මේවා සම්පූර්ණයෙන් ඇත්ත වගේ පෙනුනට මේවාට ඵොටෝශෝප් භාවිතා කරලා තිබෙනවා.ඒත් ඉතින් මේවා දැක්කම ඇඟ කිළි පොළා යන එක නම් නවත්වන්න බෑ.

pilot-fake-mid-flight-selfies-instagram-daniel-centeno-1-59b244246ed58__700

pilot-fake-mid-flight-selfies-instagram-daniel-centeno-2-59b244272255c__700

pilot-fake-mid-flight-selfies-instagram-daniel-centeno-4-59b2442b26c6e__700

pilot-fake-mid-flight-selfies-instagram-daniel-centeno-5-59b2442d37110__700

pilot-fake-mid-flight-selfies-instagram-daniel-centeno-6-59b244300e90f__700

pilot-fake-mid-flight-selfies-instagram-daniel-centeno-7-59b24431e6cfa__700

Share this post with your friends!