ගුරුවරයාට සර්ප්‍රයිස් පාටියක් දෙන්න ගිහින් වෙච්ච වැඩක්…..

සර්ප්‍රයිස් පාටිස් තමා හොඳම..ඒත් සමහර කට්ටිය නම් සර්ප්‍රයිස් පාටි වලට ඔච්චරම කැමති නෑ..ඔබේ සැබෑ උත්සාහය ඔවුන්ව සතුටු කිරීමට වුවද සමහරක් අවස්ථාවලදී එමගින් නොසිතු අවසානයක් අත්වීඳිමට පුළුවන්..මේ සිදුවීම ස්පාන්ඟ ගුරුවරයෙක් හා ගෝලයින් අතර සිදුවුවක්..ගෝලයින් ගුරුවරයාගේ උපන් දිනයට සුභ පැතුම් එක් කිරීමට හැපි බර්ත් ඩේ ගීතය ගායනා කලා.එයට ගුරුවරයා සතුටු වගක් නම් පෙනුනේ නෑ..ගුරුවරයාත් එක්ක සෙල්ෆියක් ගන්න හැදුවට ගුරුවරයා කලේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්…හිතාගන්නත් බෑ…ඔයාලම නරඹන්න..

Share this post with your friends!