ගැහැණු ළමයින්ගේ මේ වගේ දක්ෂතා ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ?

ලැටේෂියා කේ.වයි කියන්නේ ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක්..මෙයා කලාවට ලැඳි උපන් හපන්නියක් කිව්වොත් නිවැරදියි..ඇගේ කොණ්ඩය භාවිතා කරමින් ඇය මේ දිනවල සිදුකරන නිර්මාණ ගැන කිව්වොත් ඔබට පිස්සු හැදේවී. ඒ තරමටම ඇය දක්ෂයි..ඒවා මම විස්තර කරනවාට වඩා ඔයාගේ ඇසින්ම නරඹන්නකෝ…
14-1-593edc421ec0e__880

DBtx4G3W0AACt-G-593fdf466392d__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edc8d9fa69__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edc9fbfc89__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edc9717988__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edcb9f0b01__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edcb15a588__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edcc2dc99f__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edccb03474__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edcd38cac0__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edcdd2f013__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593edce6e5e18__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f9a6188283__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f971c615e8__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f971e1f8cc__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f971fce734__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f9721acb99__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f97181b42d__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f97256e64d__880

The-Ivorian-artist-sculpts-his-hair-to-match-the-expressions-in-his-mind-593f97270ad98__880

Share this post with your friends!