කැලිෆෝනියාවේ යෙටි නැවතත් මතුවෙයි? කියවලම බලමු……………

විශාල පා සටහන් දක්නට ලැබෙන්නේ කලාතුරකින් නේ…මේත් එවැනි අවස්ථාවක්..මෙය ඔප්පු කිරීමට ඡායාරූපත් පා සටහනුත් දක්නට ලැබීම සුවිශේෂියි.කැලිෆෝනියාවේ ෆ්‍රෙස්නෝ ඇල අසල තමයි මෙලෙස පා සටහන් දක්නට ලැබෙන්නේ!සම්මත විද්‍යා ගවේෂණවලට පරිබාහිර වු දේ පිළිබඳ විශේෂඟයෙකු වන ජෙෆ්‍රි ගොන්සාලේස් පවසන්නේ සමාන්‍ය ගොවි පවුලක් මීට පෙරාතුවත් මෙවැනි විශාල පාද ඇත්තවුන් දක්නට ලැබුනු බවයි.එයත් 5ත්6ත් අතර ප්‍රමාණයක්….ඉන් එකෙක් ඉතා උස සහිත බවත් එහිදි වැඩිදුරටත් අනාවරණය වී තිබුනා.

Bigfoot-Fresno-1

bigfoot-fresno-2

bigfoot-fresno-3

bigfoot-fresno-4

bigfoot-fresno-5

bigfoot-fresno-6

Share this post with your friends!