ඔයාලා මේ කියන දේ විශ්වාස කරයිද මන්දා!…..

මේ ගෙදර හඳුන්වන්නේ කෙරට් ගෙදර කියලා!මෙය ඇත්තටම කලාත්මක නිමැවුමක්!මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇරඹුවේ ඔක්තෝම්බර් 20 වන දින!මෙම සවි කිරීම සිදුකරන්නේ ඉදිකර ඇති නිවාස දෙකක් අතරයි! මේ නිමවා තිබෙන්නේ නිවසක්!මෙහි පටුම කොටස සෙන්ටිමීටර් 92ක් වන අතර මෙහි විහිදුණුම කොටස සෙන්ටිමීටර් 152 ක්! ඒ වගේම මෙය නිමවා තිබෙන්නේ ඉතිහාසමය වටිනාකමක් ඇති ගොඩනැගිලි දෙකක් අතරයි! මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ පෝලන්තයේ!මෙහි ඇති විශේෂත්වය නම් ගෙයක එක්පසක් මාවතේ ගමන් කරන විට නොපෙනීමට තිබීමයි!ඇත්තටම එහෙම බලනකොට ගෙයක් තියෙනවාද නැද්ද කියලාවත් හොයාගන්න බෑ!

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_2

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_3

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_4

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_5

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_6

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_7

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_8

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_9

dezeen_Keret-House-by-Jakub-Szczesny_10

Share this post with your friends!