ඔබ මියන්නට පෙර නැරඹිය යුතු හැමෝටම දකින්න නොලැබෙන වර්ගයේ පින්තූර කිහිපයක්!

ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න ලේසි නෑනේ…හැබැයි ගුවන් නියමුවෙක් වෙනවයි කියන්නේ හරිම සුන්දර දෙයක්….නොයෙකුත් සුන්දර අත්දැකීම ජීවිතයේ ලබා ගත හැකි වෘත්තියක්….මේ පෙන්වන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු ගුවන් සේවයක් පිළිබඳව..මෙම ගුවන් නියමුවා තමන්ට විවේකයක් ලඳ සැනින් කරන්නේ ගුවනේ ඡායාරූප ගැනීම…ඇත්තටම මේ ඡායාරූප විස්තර කිරීමට අපහසු තරම් විස්මිතයි..ඡායාරූප ටික බලලම තීරණය කරන්නකෝ….
pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-1-591954ad7ba92__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-2-591954af34840__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-7-591954bd3b08a__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-8-591954bf5d0cc__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-9-591954c1449c1__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-10-591954c35ab9f__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-11-591954c57d980__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-12-591954c76376a__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-13-591954c95e9a6__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-14-591954cc6616a__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-15-591954ce7e759__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-17-591954d264314__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-18-591954d55ad09__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-20-591954da649a3__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-23-591954e15c007__880

pilot-clouds-lightning-night-skies-santiago-borja-lopez-26-591954e76ad76__880

Share this post with your friends!