එය මෝඩකමක් නෙමෙයි කියලා මේ මිනිසුන් පෙන්වලා දුන්නා..

සමහරක් මිනිසුන් සමහරක් අදහස් පිළිබඳ දරන්නේ ඒවා කිසිදු වැඩකට නැති මෝඩ අදහස් ලෙසටයි..හැබැයි සමහරක් වේලාවට ඒ මෝඩයි කියලා හිතන ක්‍රියා වලින් ප්‍රතිඵලදායක අවස්ථාවනුත් ලැබෙනවා..මේ කියන්න යන්නේ ඒ වගේ යාහු සඳහා ක්‍රියාත්මක කල අදහසක් ක්‍රියාත්මක වු අවස්ථාවක්..හැබැයි ඒක සැබැවින්ම මෝඩ අදහසක් කිව්වොත් එහෙම කියන එකේ ඇති වරදකුත් නැහැ..
stupid-1

stupid-2

stupid-3

stupid-5

stupid-6-1024x853

stupid-7

stupid-8

Share this post with your friends!