ඉන්දුනිසියානු රජය මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ බලන්න…..

අපි දේදුන්න කොච්චර ආස කරනවාද….මොකද හැමදාම දේදුනු පායන්නේ නෑනේ…හැබැයි ඉන්දුනිසියාවේ කාම්පුන්ග් පෙලන්ගි කියන ගම්මානයේ මිනිසුන්ට නම් දැන් හැමදාම වගේ දේදුන්න දැකගන්න පුළුවන්…ඇත්තටම ඉන්දුනිසියානු රජය විශාල මුදලක් වියදම් කරලා නොයෙකුත් ගම්මාන වල මේ වගේ දේදුනු නිර්මානය කරලා තියෙනවා..මෙම ගම්මානයේ ගෙවල් 232ක මේ වගේ දේදුනු පේන්ට් යොදාගෙන නිර්මානය කරලා තියෙනවා…බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා……..
rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-1

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-2

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-3

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-6

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-7

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-8

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-10

rainbow-village-kampung-pelangi-indonesia-12

Share this post with your friends!