ඉත්තෑවෙක් කැම්ප් ගිහින්…ඒකත් මාරයි………

ඉතා කුඩා ජපන් ඉත්තෑවාගේ නම අසුකි..මෙයා වීරක්‍රියා වලට නම් හරිම දක්ෂයි..මෙයාගේ තියෙන කියුට් ගතිය නිසාම මෙයාව කෙනෙක්ට ලේසියෙන් අමතක වෙන්නේ නෑ..මෙයා මෑතකදී ඉතා කුඩාවට පිහිටි එළිමහන් කෑම්පින්ග් එකකට ගිහින්..එකේ මෙයාට කෑම්ප් එකකට අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා. එහි පින්තූර නම් බලනකොටත් ආසාවේ බෑ…කියවලම මේකත් බලලම ඉන්නකෝ…

cute-hedgehog-azuki-2-59e5aa1d97335__700

cute-hedgehog-azuki-3-59e5aa21c8962__700

cute-hedgehog-azuki-4-59e5aa242c936__700

cute-hedgehog-azuki-6-59e5aa28edca8__700

cute-hedgehog-azuki-8-59e5aa2f0323d__700

cute-hedgehog-azuki-9-59e5aa30e2199__700

cute-hedgehog-azuki-55-59e5aa8feb527__700

Share this post with your friends!