ආච්චිලා මේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ?

මාරියා පිග්නැටෝනුයි..පෝලීනා පිග්නැටෝනුයී… කියන්නේ නිවුන් සහෝදරියන් දෙදෙනෙක්..මේ දෙන්නා තමන්ගේ අවුරුදු 100 ජන්ම දිනයට පා තබන්න බොහොම කිට්ටුවෙන් ඉන්නේ…ඉතින් මේ දෙන්නාගේ පට්ට පොටෝ ශූට් එකක් බ්‍රසීලයේදී සිද්ධ වුනා..ඇත්තටම මෙය විශේෂිත ඡායාරූපකරණයක් කිව්වොත් නිවැරදියි..ඇත්තටම ඒවා හරිම ලස්සනයි විතරක් නෙවෙයි..බලාගෙන ඉන්න ආසයි…මම කියන්නේ බොරුද කියන එක ඔබට මෙම ඡායාරූප නැරඹු පසු වැටහේවී..
Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591ca9b38592f__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591ca94b309b6__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591ca96b0ccd6__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591ca955d7d27__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591ca9611db0a__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591ca9753db0c__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591caa5c72327__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591caa9ab0eab__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591caad80d718__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591d4085ebfc1__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591d4107b1ee0__880

Brazilian-twins-celebrate-100-year-anniversary-with-photo-essay-591d408274940__880

Share this post with your friends!