අවුරුදු 700කට වඩා පැරණි මිනිස් වාසයක් නැති මේ අබිරහස් ගුහාව මොකද්ද?

මිචෙල් ස්කෝට් තමයි මෙම ඉපැරණි ගුහාවේ මෙම අද්විතිය ඡායාරූප ගෙන ගැර පා තිබෙන්නේ ගොවියෙකුගේ ගොවි බිම් කෙලවරක තමයි මෙම ඉපැරණි ගුහාව පිහිටා තිබෙන්නේ..මෙය ඉටිපන්දම් වලින් ආලෝකමත් කර තිබෙනවා..මෙය පුද පූජා හා වන්දමානා වන ගුහාවක් ලෙස තමයි පිලිගෙන තිබෙන්නේ…මෙහි ගමන් නොගත් මං තීරු බොහෝ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා…මෙම අවුරුදු 700ක් පරණ ගුහාව පොළව යාමටද විහිද තිබෙනවා….

PAY-Knights-templar-cave (1)

PAY-Knights-templar-cave (2)

PAY-Knights-templar-cave (3)

PAY-Knights-templar-cave (4)

PAY-Knights-templar-cave (5)

PAY-Knights-templar-cave (6)

PAY-Knights-templar-cave (7)

PAY-Knights-templar-cave (8)

PAY-Knights-templar-cave (9)

PAY-Knights-templar-cave (10)

PAY-Knights-templar-cave

Share this post with your friends!