අවුරුදු 3000ක් පරණ මුර්තියක තොරතුරු ගෙන හැර පෑමටයි මේ සුදානම…..

ජර්මානු හා ඉජිප්තු පුරා විද්‍යා ශිල්පීන් පිරිසක් එකතුව මාර්තු නව වැනිදා අවුරුදු 3000ක් පරණ මූර්තියක් සොයා ගනු ලැබුවා..මෙය දෙවන පාරාවෝ රෑමේන් ගේ මුර්තියක් බවටද සැක පල කෙරෙනවා…මෙය ඉජිප්තුවට අලුත් ආරම්භයක් හා නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වීමට මුල පිරුමක් ලෙසද ගත හැකිය..මෙම ඉපැරණි මුර්තිය මීටර අටක දිගකින් යුක්තය.මෙය දැනටමත් 2018 විවෘත වන විශාල ඉජිප්තියානු කටු ගෙයට යැවිමටද පුරා විද්‍යාන්ඟයින් සුදානම් වෙයි..මෙය දෙස් විදෙස් සංචාරක කර්මාන්තයටද බලපායි….පසුගිය වසර හය පුරාවටම පැවති දේශපාලනය වන ත්‍රස්ත පහර මත ගැටුම් වලින් බැට කන ඇති ඉජිප්තුවට සැබැවින්ම මෙම නව සොයාගැනීම් තුලින් අලුත් පියවරකට පා එසවිමේ හැකියාව ලැබේ….

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-1-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-1-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-3-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-4-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-5-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-6-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-7-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-9-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-11-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-12-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-15-1

3000-year-old-statue-discovered-pharaoh-ramses-II-Cairo-22-1

Share this post with your friends!