අයිස්ලන්තයේ වාහනවල වේගය අඩු කරන්න අරන් තියෙන පියවර මොකක්ද බලන්න…

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ අයිස්ලන්තයේ..මිනිසුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා රැගෙන තිබෙන පියවරක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකියි.පාර මාරුවන ස්ථාන සඳහා තමයි මෙය යොදා තිබෙන්නේ!එය එක් අන්දමකින් පවසනවානම් දෘෂ්ඨි මායාවක් ලෙස එය හැඳින්විය හැකියි.ත්‍රිමාණ රූපයක් දිස්වෙන ලෙස තමයි මෙය නිමවා තිබෙන්නේ!සීබ්‍රා හැඩයක් තමයි මෙයින් දිස්වෙන්නේ..ඉතින් ඈත ඉඳලා දැක්කාම රියැදුරන් තම වේගය සීමා කරගෙන තමයි එන්නේ!

3D-pedestrian-crossing-island-2-59f03455342f2__880

3D-pedestrian-crossing-island-5-59f0345af26d8__880

3D-pedestrian-crossing-island-7-59f0344c7f17e__880

3D-pedestrian-crossing-island-59f038c5d0cad__880

3D-pedestrian-crossing-island-59f0352da431b__880

Share this post with your friends!