අම්මලා ඇයට අශ්වයෙක් අරන් දුන්නේ නෑනේ…ඉතින් ඇය කල දේ මොකක්ද බලන්න..

මැයට අවුරුදු 18යි..මෙයා කව්ගර්ල් කෙනෙක් කිව්වොත් නිවැරදියි.ඒක කිව්වමත් ටිකක් අමුතුයි නේද? ඒත් ගොවිපලේ ඉන්න තමාගේ එළදෙනට අශ්වයෙක් වගේ පනින්න පුරුදු කරන එක තමයි මෙයා කරන්නේ!මෙයාගේ නම හැනා සිම්ප්සන්..මෙයාගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් තියන ආශාව තමයි අශ්වයෙක් පදින එක..ඒත් ඉතින් මෙයාට දෙමව්පියෝ අශ්වයෙක් අරන් දීලා නෑනේ..ඒ වෙනුවට තමයි මෙයා එළදෙනව එයට පුරුදු කරන්නේ!රුදු කරන්නේ!

Share this post with your friends!