අධික වැඩ සහිත වෙහෙසකර දිනයන්හී වෙහෙස නීවා ගැනීමට සකසා ඇති අපූරු ස්ථානය

අධික වැඩ සහිත දිනයන්ගෙන් බහුල දිනයක තමන්ට ලැබෙන දහවල් විවේකයේදී ආහාර වේල අතහැර කෙටි නින්දක් ලැබීමට ඇත්නම් යැයි ඔබට සිතෙනවාද? ඔබ ඩුබායි හි වෙසෙන්නෙකු නම් මෙන්න එයට කදීම විසදුම . මෙහි ඉදි කර ඇති තාවකාලික කෙටි නින්දක් ලබා ගැනීමට ඇති ගිමන් හල ඔබට කිසිදු අපහසුවකින් තොර විවේකයක් ලබා ගැනීමට කදිම ස්ථානයක් වනු ඇත. මෙය ස්මාරීන් නැමැති ප්‍රංශ ගෘහ භාණ්ඩ සැලකින් පටන් ගත් අදහසක් වන අතර ඔබේ ලියාපදිංචී වීම මාර්තු 31 ට පෙර සිදුකල යුතුය. ඔබ අවදිව නොසිටියොත් ඔබ පරාද වනු ඇත.

nap-bar-sleeping-smarin-dubai-2

nap-bar-sleeping-smarin-dubai-3

nap-bar-sleeping-smarin-dubai-4

nap-bar-sleeping-smarin-dubai-6

nap-bar-sleeping-smarin-dubai-10

Share this post with your friends!