අත් පය නැතුව ඉපදුනු අද මොහු වෘත්තිමය ඡායාරූප ශිල්පියෙක්…ඒකත් මාරයි නේ!

මොහු ඉන්දුනිසියානු ඡායාරූප ශිල්පියෙක්.නම ඇක්මෙඩ් සක්‍රනේන්..මොහුට අත් දෙකයි දෙපයයි උත්පත්තියෙන්ම අහිමියි.මොහු කැමරාව ඔන් කිරීමට භාවිතා කරන්නේ තම මුඛයයි.තවමත් ඔහුගේ වයස අවුරුදු 24යි.ඇත්තටම මෙවැනි උට්ඨාන වීර්යයෙන් යුතුව ජිවිතය ජය ගන්නන් අගය කල යුතුයි.ඒ වගේම මොහු බොහොම දක්ෂ වෘත්තිමය ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. මොහු ගන්නා ඡායාරූප ඉතා තාත්වික වගේම ඉතාමත් අලංකාරනීයයි.ඒ වගේම මොහුට තමන්ගේම කියා ව්‍යාපාරයක් පවා පවත්වාගෙන යන ඉතාමත් අදිටනින් යුතුව කටයුතු කරන්නෙක්..මෙය මිනිසුන්ගේ හැඩරුවින් අඟපසඟින් මිනිසුම් තේරුම් ගැනීමට අපහසු බව සනාථ කරනවා.

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-1-59d1dc4aee39a__700

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-2-59d1dc4e4a817__700

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-20

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-21-1

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-23

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-26

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-28

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-31

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-59d1e8e7bdc5b__700

no-legs-arms-photographer-achmad-zulkarnain-indonesia-59d1e687ea3bd__700

Share this post with your friends!